اینماد

مشخصات محصول htf without hepes

( در نهمین نمایشگاه تجهیزات) سطح حمایتی : سطح چهارم
تعداد رای: ۰

کد محصول

80346

نام محصول

htf without hepes

نوع محصول

محیط کشت - Growth Medium - -

دسته بندی محصول

-مواد، قطعات، ماژول-مواد زیستی-محیط های کشت-محیط کشت-

مدل

htf without hepes
سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
سطح چهارم
کاربرد/دامنه کاربرد
محیــط ســنتزی کــه بــه عنــوان محیــط کشــت در لقــاح
آزمایشــگاهی و درمــان هــای نابــاروری بــه روش IVF و دســت
ورزی گامــت، جنیــن وکشــت جنیــن در آزمایشــگاه مــورد
استفاده قرار میگیرد.
ایـن محیـط کشـت بـه منظـور کمـک بـه فرآیندهـای تولیدمثـل
تولید شده است.
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد
دانلود مستندات

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code