اینماد

مشخصات محصول تعیین اندازه ذرات با پراکندگی دینامیکی نور

( در چهارمین نمایشگاه تجهیزات) سطح حمایتی : بدون حمایت
تعداد رای: ۲

کد محصول

22098

نام محصول

تعیین اندازه ذرات با پراکندگی دینامیکی نور

نوع محصول

تعیین اندازه ذرات - Particle Size Analyzer  - PSA 

دسته بندی محصول

-آنالیز و اندازه گیری-تجهیزات پیشرفته آنالیز-تعیین اندازه ذرات و وزن مولکولی-تعیین اندازه ذرات-

مدل

ADLS-16
سقف قیمت مجاز
-
سطح حمایتی
بدون حمایت
کاربرد/دامنه کاربرد
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﻮر داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ وﯾﺮﯾﺎل دوم ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻣﺎﮐﺮوﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﻧﺪازه، ﺗﺤﺮک اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرﺗﯿﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﺗﺎ ﮐﻠﻮﺋﯿﺪﻫﺎ و ﻧﺎﻧﻮذرات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﯿﺎری اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﺤﺮک ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻣﯿﮑﺮورﺋﻮﻟﻮژی ﺣﻼل ﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﭘﻠﯿﻤﺮی را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫ
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
برای این دستگاه هیچ وسیله جانبی ثبت نشده است

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code