اینماد

بخش های نمایشگاه

بخش های نمایشگاه:

1.      تجهیزات و مواد آزمایشگاهی حوزه نانو فناوری (NANO LAB)

2.      تجهیزات و مواد آزمایشگاهی حوزه زیست فناوری (BIO LAB)

3.      تجهیزات و مواد آزمایشگاهی حوزه محیط زیست و خشکسالی (ENVIRO LAB)

4.      تجهیزات و مواد آزمایشگاهی حوزه هوافضا (SPACE LAB)

5.      تجهیزات و مواد آزمایشگاهی حوزه سلول های بنیادی (STEM CELL LAB)

6.      تجهیزات و مواد آزمایشگاهی حوزه علوم شناختی (COGNITIVE LAB)

7.      تجهیزات و مواد آزمایشگاهی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (INFO LAB)

8.      تجهیزات و مواد آزمایشگاهی حوزه میکروالکترونیک (MICRO LAB)

9.      تجهیزات و مواد آزمایشگاهی حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی (HERB LAB)

10.    تجهیزات و مواد آزمایشگاهی حوزه انرژی های نو (ENERGY LAB)

11.    خدمات آزمایشگاهی (SERVICE LAB)

12.    سایر حوزه ها