اینماد

پیغام نمایش داده شده به فروشنده در هنگام تغییر قیمت محصول بیشتر از سقف مجاز

چون از سقف مجاز رد شده اید، محصول به بدون حمایت تبدیل می شود.

آیا مطمئن هستید که می‌خواهید خریداران این محصول یارانه نگیرند؟