توضیحات صفحه ثبت قیمت جدید برای محصولات

باتوجه به نوسانات ارزی چند ماه گذشته و کمبود برخی مواد اولیه که منجر به گرانی آنها شده است، امکان افزایش قیمت برای بار دوم بوجود آمده است

باید رقم ریالی نهایی محصول را در کادر وارد کنید. توصیه می شود به منظور محاسبه راحتتر عدد رند  ثبت کنید به نحوی که حداقل چهار رقم آخر صفر باشد.

تا 35درصد نسبت به قیمت پایه به صورت اتوماتیک تایید می شود ولی بیشتر از آن توسط تیم فنی بررسی می شود و ممکن است رد شود. لذا نتیجه بررسی را پیگیری کنید. (سقف افزایش 35 درصد نیست، مجاز هستید بیش از آن افزایش دهید. بیشتر از 60 درصد نیز  تایید نمی شود)

 قیمت پایه، قیمت های تایید شده زمان نمایشگاه است و افزایش دوره قبلی (چه 10 یا چه 20درصد) نیز در داخل 35 درصد و 60 درصد در نظر گرفته شده است. برای راحتی درصد افزایش قیمت کنونی با قیمت پایه در کادر زیر آمده است.

بعد از تایید قیمت تا زمانی که قیمت پیشنهادی یا تایید شده بیشتر از 60 درصد نباشد، مجازهستید که چندبار درخواست افزایش بدهید.