اینماد

توضیحات صفحه ثبت قیمت جدید برای محصولات

باتوجه به پایان تعهد فروش با قیمت آذرماه 1401، امکان افزایش قیمت بوجود آمده است

باید رقم ریالی نهایی محصول را در کادر وارد کنید. توصیه می شود به منظور محاسبه راحتتر عدد رند  ثبت کنید به نحوی که حداقل چهار رقم آخر صفر باشد.

تا 20 درصد نسبت به قیمت پایه به صورت اتوماتیک تایید می شود ولی بیشتر از آن توسط تیم فنی بررسی می شود و ممکن است رد شود. لذا نتیجه بررسی را پیگیری کنید. (سقف افزایش 20درصد نیست، مجاز هستید بیش از آن افزایش دهید. بیشتر از 50 درصد نیز  تایید نمی شود)

 قیمت پایه، قیمت های تایید شده کنونی نمایشگاه است برای راحتی درصد افزایش قیمت کنونی با قیمت پایه در کادر زیر آمده است.

بعد از تایید قیمت تا زمانی که قیمت پیشنهادی یا تایید شده بیشتر از 50درصد نباشد، مجازهستید که چندبار درخواست افزایش بدهید.