اینماد

توضیحات پیوست اطلاعات خریداران (کارتابل فروشنده)

فروشنده موظف است کلیه تجهیزات و مواد موضوع قرارداد را بر اساس فاکتورهای اخذشده و به نام خریداران و بر اساس شناسه ملی و کد اقتصادی آن‌ها (که در این فهرست آمده است) در سامانه ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم ثبت نموده و از ذکر نام صندوق خودداری نماید. در غیر این صورت کلیه ضرر و زیان‌های صندوق در این مورد بر عهده فروشنده است.