اینماد

توضیحات پیوست اطلاعات فروشندگان (کارتابل خریدار)

متقاضی موظف است کلیه تجهیزات و مواد موضوع قرارداد را بر اساس فاکتورهای اخذشده و به نام شرکت‌های سازنده و بر اساس شناسه ملی و کد اقتصادی آن‌ها (که در این فهرست آمده است) در سامانه ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم ثبت نموده و از ذکر نام صندوق خودداری نماید. در غیر این صورت صندوق مجاز است تا زمان اصلاح موضوع در سامانه مالیات، از تحویل مابقی تجهیزات به متقاضی ممانعت به عمل ‌آورد. همچنین کلیه ضرر و زیان‌های صندوق در این مورد بر عهده متقاضی است.