توضیحات پایین فاکتور نمایشگاهی

شماره حساب جهت واریز وجوه مربوط به اجاره غرفه نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران:
شماره حساب ۸۶۹۸۱۰۲۷۸۸۴۰۰۱ به نام راهبر تجارت هوشمند آراد نزد بانک سامان شعبه ستارخان کد۸۶۹
 (شماره شبا: IR590560086981002788400001)
filereader.php?p1=main_1ab82c28ea0c44106