اینماد

توضیحات لیست صورتجلسات خریداران


در این صفحه می توانید لیست صورتجلسات مربوط به خریدهای خود را مشاهده کنید.
در صورتی که در بین صورتجلسه ها، موردی را متوجه می شوید که تحویل نشده است اما صورتجلسه آن بارگذاری شده است، مراتب را به فوریت به صندوق نانو اعلام نمایید.