اینماد

توضیحات مشاهده صورتجلسات نصب فروشندگان

حتما کلیه اقلام (حتی لوازم جانبی) که در داخل صورتجلسه نصب و راه اندازی هستند انتخاب شوند، در غیر اینصورت کارگزار صورتجلسه را برگشت خواهد داد.