اینماد

توضیحات صفحه ثبت صورتجلسه نصب

*در ورود اطلاعات درخواستی دقت کافی را انجام دهید.
*در فهرست اقلام این صفحه، فقط اقلامی که نیاز به نصب و راه اندازی دارد نمایش داده می شود. در مورد اقلامی که خودشان نیاز به نصب و را ه اندازی دارند اما وسایل جانبی آنها نیاز به نصب و راه اندازی ندارد، وسایل جانبی نمایش داده نمی شود.
*اگر به دلیل بالا، بین اقلام صورتجلسه و اقلامی که می توانید انتخاب کنید اختلاف مشاهده می کنید، نیازی به اطلاع دادن به کارگزار مالی نیست و صورتجلسه تایید خواهد شد. فقط دقت کنید که کلیه اقلامی که نیاز به نصب دارند و در صورتجلسه هستند انتخاب شده باشند.
*در پیوست قرارداد مشخص شده است که چه اقلامی نیاز به نصب و راه اندازی دارند و چه اقلامی ندارند.

توجه: دوره نمایشگاه و اسم شرکت از پیش مشخص شده است و قابل تغییر نمی باشد.

لطفا گزینه تایید را بزنید تا فرم برای شما باز شود. بعد از تکمیل اطلاعات، تیک اقلامی را بزنید که در این مرحله نصب شده اند. (از زدن تیک بقیه اقلام خودداری کنید تا زمانی که شرکت اقدام به نصب و راه اندازی کند)