توضیحات صفحه ثبت صورتجلسه نصب

*در ورود اطلاعات درخواستی دقت کافی را انجام دهید.
*در فهرست اقلام این صفحه، فقط اقلامی از سازمان مادر خریدار که نیاز به نصب و راه اندازی دارد نمایش داده می شود. در مورد اقلامی که خودشان نیاز به نصب و را ه اندازی دارند اما وسایل جانبی آنها نیاز به نصب و راه اندازی ندارد، وسایل جانبی نمایش داده نمی شود.
*اگر به دلیل بالا، بین اقلام صورتجلسه و اقلامی که می توانید انتخاب کنید اختلاف مشاهده می کنید، نیازی به اطلاع دادن به کارگزار مالی نیست و صورتجلسه تایید خواهد شد. فقط دقت کنید که کلیه اقلامی که نیاز به نصب دارند و در صورتجلسه هستند انتخاب شده باشند.
*در پیوست قرارداد مشخص شده است که چه اقلامی نیاز به نصب و راه اندازی دارند و چه اقلامی ندارند.
توجه: لطفا ابتدا دوره نمایشگاه را تعیین کنید و سپس اقدام به جستجوی سازمان مادر کنید.