توضیحات ثبت صورتجلسه تحویل

توجه: لطفا ابتدا دوره نمایشگاه را تعیین کنید و سپس اقدام به جستجوی سازمان مادر کنید.

خواهشمندیم که در ورود اطلاعات دقت کنید.