اینماد

توضیحات صفحه مالی قراردادها در کارتابل فروشنده

در این صفحه اطلاعات مربوط به قراردادهای فروشندگان و گزارش های مالی آن قرارداده خواهد شد.
لطفا  قرارداد و هر دو پیوست را در دو نسخه پرینت گرفته و پس از مهر و امضا به همراه یک برگ چک گارانتی به مبلغ ده درصد کل قرارداد، به آدرس کارگزار مالی پست کرده یا حضوری تحویل دهید. آدرس کارگزار مالی در بخش تماس با ما در سایت وجود دارد.
 باید در انتهای جدول پیوست قرارداد در دو ستون، زمان دقیق تحویل و نصب و راه اندازی هر قلم را مشخص کنید. (به صورت دستی در دو ستون انتهای جدول تاریخ تحویل و نصب را بنویسید.).
بدیهی است همانند سال های قبل هر کدام از خریدهای دیگر فروشندگان که خریدار، پیش پرداخت خود را انجام داده باشد در قراردادهای متمم به این قراردادهای اصلی اضافه خواهد شد.
برای پیوست های قرار داد فقط از گزینه سمت راستی (printable) استفاده کنید. دانلود فایل اکسل صرفا برای تسهیل در کنترل ها قرارداده شده است.

مبالغ پرداخت شده از سوی صندوق به حساب شرکت ها در این صفحه رویت می شود. در صورتی که صورتجلسه ای را تحویل داده اید که تایید شده است حداکثر ظرف 72ساعت مبلغ مربوط به آن توسط صندوق واریز خواهد شد لذا زودتر از 48 ساعت پس از تایید صورتجلسه ها، از صندوق پیگیری نکنید.
----------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعات خریداران طرف حساب (نام امضاکننده قرارداد، شناسه ملی، کد اقتصادی، آدرس، کدپستی و غیره) را از منوی سمت راست، منوی دوره ها اطلاعات سازمان های خریدار هر دوره  مشاهده و یا فایل اکسل کلی را دانلود کنید.  این اطلاعات برای صدور فاکتور رسمی مورد استفاده شما قرار خواهد گرفت.
----------------------------------------------------------------------------------------
گزارش مالی قراردادها به ازای هر کدرهگیری و گزارش تراز مالی در جدول بالایی و گزارش ریز پرداخت ها در جدول پایینی اضافه شده است. لطفا از این گزارش ها استفاده کنید.

----------------------------------------------------------------------------------------

دانلود فرم تعهدنامه شرایط تحویل کالا (امضای آن از سوی فروشندگان الزامی است و همراه با قرارداد باید ارسال شود)