اینماد

توضیحات صفحه سبد خرید موقت

صفحه سبد خرید موقت
در این صفحه می توانید اقلام ارسال شده به سبد خریدموقت را مشاهده کنید و یا اقلام و تجهیزات جانبی آنها را از سبد خرید حذف کنید. البته در صورت حذف پیش فاکتور و یا اقلام از این صفحه،  پیش فاکتور و آن قلم از سیستم حذف نمی شود بلکه صرفا از اولویت خارج شده و به صفحه لیست اقلام برمی گردد (یعنی امکان انتخاب مجدد آن ها پس از حذف از سبد خرید وجود دارد).
تذکر مهم: در صورتی که اولویت خرید شما قطعی است می توانید اقلام موجود در این سبد را تایید نهایی کنید تا بتوانید قرارداد ببنیدید. در صورتی که تایید نکنید هیچ قراردادی منعقد نمی شود.یعنی وجود این اقلام در این صفحه به منزله نهایی بود نیست و باید نهایی شوند.
در مورد وسایل جانبی موارد زیر را مد نظر داشته باشید:
1- وسایل جانبی بدون تجهیزات اصلی قابل خریداری نیست. برای همین در کنار این ردیف ها قابلیت انتخاب وجود ندارد. اگر تجهیز اصلی به سبد خرید موقت منتقل شود، تجهیزات جانبی آن نیز به سبد خرید موقت منتقل خواهد شد. درصد حمایت آنها، همسطح درصد حمایت محصول اصلی است لذا ممکن است یک وسیله جانبی که در زیر محصولات اصلی متفاوتی آمده باشد، میزان حمایت های آنها یکی نباشند.
2- اگر تجهیز اصلی را می خواهید اما یکی یا کل وسایل جانبی آنرا نمی خواهید، بعد از افزودن محصول اصلی به سبد خرید موقت، در صفحه سبد خرید موقت می توانید آنها را با استفاده از گزینه حذف در کنار آنها حذف کنید.
3- اگر می خواهید وسیله جانبی حذف شده برگردد ابتدا باید تجهیز اصلی را از سبد خرید موقت حذف کنید تا محصول را همراه با کل وسایل جانبی اش در صفحه لیست اقلام مشاهده کنید. سپس می توانید محصول اصلی را به سبد خرید موقت اضافه کنید در این حالت می بایست وسایل جانبی به طور کامل به سبد خرید موقت اضافه شوند. در صورتی که این اتفاق نیافتاد و وسیله جانبی حذف شده مشاهده نشد حتما کد رهگیری را با ایمیل اطلاع دهید تا بررسی شود.
در صورتی که مشمول لیزینگ هستید، بدون توجه به صفر بودن سقف حمایت، خرید خود را نهایی کنید. در صورتی که نمی توانید از طریق ایمیل اطلاع دهید تا بررسی شود.
برای خالی کردن سبد موقت، می بایست صفحه به صفحه از سبد موقت حذف کنید، نیازی به تماس با دبیرخانه و صندوق نیست که این سبد را خالی کنند.
----------------------------------------------------------------------------------------------------