فرم های مربوط به نمایشگاه بین المللی تهران

   مدارک مورد نیاز غرف خودساز :
 

filereader.php?p1=main_e73302a4e6e5336436b707b0e0566cf4.jpg&p2=static_page&p3=36&p4=1فـرم تعهــدنـامه حـراست (الزامی برای همه شرکت ها- شماره سالن و غرفه را خالی گذاشته شود و تا 15 روز قبل از برگزاری نمایشگاه حضوری یا پستی تحویل دبیرخانه اجرایی نمایشگاه شود)

filereader.php?p1=main_e73302a4e6e5336436b707b0e0566cf4.jpg&p2=static_page&p3=36&p4=1 (این فرم در سربرگ شرکت پرینت گرفته شودو تمامی صفحات مهر و امضا گردد و همراه با فرم تعهدنامه حراست ارسال شود)

 

تایید کلیه مدارک غرفه سازی (مربوط به غرف خودساز با زمین خام) و صدور مجور غرفه سازی توسط مهندس ناظر نمایشگاه جناب آقای مهندس ارفاقی صورت خواهد پذیرفت، لذا غرفه سازان می‌بایست  کلیه مدارک مربوط به غرفه سازی را از طریق سامانه آنلاین اخذ مجوز ساخت غرفه به آدرس https://esbatonline.ir ارسال فرمایند.

اطلاعیه مهم: غرفه دارانی که نوع غرفه بندی آنها خودساز (زمین خام) می باشد، تنها تا ساعت 16 روز چهارشنبه 19 آذر ماه می توانند جهت اخذ مجوز اقدام نمایند. غرفه هایی که مجوز غرفه سازی را پس از این تاریخ دریافت کنند به ازای هرروز تأخیر مشمول یک میلیون ریال جریمه نقدی خواهند شد. حداکثر زمان صدور مجوز 20 آذر ماه بوده و پس از آن به هیچ عنوان مجوز غرفه سازی صادر نخواهد شد.

آقای مهندس ارفاقی : 09125509170 - 09212499858