اینماد

تاریخ های مهم

زمانبندی فرآیند اجرایی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

رویداد

زمان شروع

زمان پایان

ثبت نام اولیه

20 مهر

15 آبان

ثبت اطلاعات محصولات

20 مهر

15 آبان

ارزیابی محصولات و ثبت اطلاعات تکمیلی

20 مهر

15 آذر

ثبت اطلاعات نمایشگاهی و تسویه مالی

1 آبان

5 آذر

ثبت نام خریداران در سایت

به صورت دائمی در سایت انجام می شود.

 

دریافت پیش فاکتور فروش تجهیزات

1 آذر

---

غرفه سازی

20 آذر

22 آذر

چیدمان و تجهیز نمایشگاه

22 آذر

22 آذر

برگزاری نمایشگاه

23 آذر

26 آذر

جمع آوری نمایشگاه

27 آذر

27 آذر

انعقاد قرارداد

4 دی

-