اینماد

سه محصول راهبردی در حوزه چاپ زیستی تولید شد؛ دستیابی به ارگان‌هایی قابل پیوند

سه محصول راهبردی در حوزه چاپ زیستی تولید شد؛ دستیابی به ارگان‌هایی قابل پیوند
مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از استارتاپ‌های فعال این حوزه حمایت کرده است. سه محصول توسط شرکت دانش بنیان امید آفرینان مهندسی آینده با حمایت این مرکز تولید شده است.

تعداد رای: 0
تاریخ خبر : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ تعداد دفعات بازدید : ۸۰۳

همگرایی فناوری‌ها| سه محصول راهبردی در حوزه چاپ زیستی تولید شد؛ دستیابی به ارگان‌هایی قابل پیوند:


پژوهشگران و فناوران یک شرکت دانش‌بنیان موفق به تولید سه محصول راهبردی در حوزه چاپ زیستی شده‌اند تا حرکت‌ها در این حوزه شتاب گیرد.

 

حمایت از استارتاپ‌های فعال

مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از استارتاپ‌های فعال این حوزه حمایت کرده است. سه محصول توسط شرکت دانش بنیان امید آفرینان مهندسی آینده با حمایت این مرکز تولید شده است.

پیشــرفته ترین دســتگاه چاپگــر زیسـتی در کشـور

 چاپگر زیستی سه بعدی محصول نخست است. این محصول برای تولیــد بافت‌هایــی همچــون قلــب، پوســت، غضــروف و اســتخوان کاربرد دارد. ایــن دســتگاه بــا چهــار مــاژول پرینــت، پیشــرفته ترین دســتگاه چاپگــر زیسـتی در کشـور اسـت کـه امـکان پرینـت انـواع سـلول و مــواد زیســتی را بــه صــورت همزمــان فراهــم می‌کنــد.

قابلیت پرینت همزمان چهار نوع سلول یا مواد زیستی

برخی کاربردهای آن قابلیت پرینت همزمان تا چهار نوع سلول یا مواد زیستی، پرینت مواد دما باال تا 220 درجه سانتیگراد، پرینت مواد دما پایین تا 5 درجه سانتیگراد، پرینت مواد به کمک فناوری FDM و نرم افزار و سخت افزار اختصاصی، توسعه یافته برای چاپ زیستی است.

شناخت بازار محصول

ایـن روش ایجـاد سـاختارهای بسـیار دقیـق و پیچیـده از انـدام و بافت‌هـای بـدن انسـان را بـرای محققـان فراهـم مـی‌آورد.

بـا توجـه بـه نوظهـور بـودن تکنیـک چـاپ زیسـتی، در حـال حاضـر عمـده خریـداران ایـن محصـول مراکـز تحقیقاتـی دانشـگاهی، شـرکت های دارویـی و شـرکت های آرایشـی و بهداشـتی هسـتند کـه نیـاز بـه تولیـد مدل هایـی از بافـت انسـانی دارنـد.

همگرایی فناوری‌ها

فنــاوری چــاپ زیســتی نقطــه همگرایــی فناوری هــای نانــو و زیســت فناوری اســت. دســتگاه بــه کمــک پیشـرفته‌ترین فناوری‌هـای مهندسـی در دنیـا طراحـی و سـاخته می‌شـود. اسـتفاده از مـواد زیسـتی در مقیـاس نانـو موجـب می شـود پرینت پذیـری و خـواص زیسـتی جوهرهـای زیسـتی ارتقـا پیـدا کـند و در آماده سـازی بافت هـای مختلـف بـه کار گرفتـه شـوند.

جوهر زیستی استخوانی

جوهر زیستی کامپوزیتی متشکل از مواد معدنی موجود در استخوان و دندان است. خواص مکانیکی عالی و زیست تخریب پذیری قابل تنظیم این جوهر زیستی آن را به گزینه ای مناسب برای چاپ زیستی سه بعدی بافت های سخت تبدیل کرده است.

شرکت دانش‌بنیان امید آفرینان مهندسی آیندهاین محصول را تولید کرده است.

تولیــد انــواع بافت هــای اســتخوانی
جوهرهـای زیسـتی محصولاتـی راهبـردی در حـوزه مهندسـی بافـت و مهندسـی پزشـکی هسـتند. جوهـر زیســتی Ostoink بــا خــواص منحصــر بــه فــرد خــود می توانــد در تولیــد انــواع بافت هــای اســتخوانی، بـه ویـژه در حـوزه فـک و صـورت اسـتفاده شـود.

رفع نیاز مراکز تحقیقاتی

بـا ایـن وجـود بـه دلیـل نوظهـور بـودن ایـن فنـاوری، عمــده خریــداران آنهــا مراکــز تحقیقاتــی دانشــگاهی هســتند. بــا توجــه بــه تعــداد پژوهش هایــی کــه در شــرکت های دانش بنیــان، مراکــز تحقیقاتــی، دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های علــوم پزشــکی در حــال انجـام اسـت حجـم مصـرف ایـن مـواد بیـش از 120 میلیـارد ریـال در سـال تخمیـن زده می شـود.

 

تولید ایمپلنت های استخوانی قابل جذب

ایمپلنت هــای چاپ شــده ســه بعدی قابل جــذب بــرای کمــک بــه مرحلــه طبیعــی ترمیــم اســتخوان کاربـرد دارد. محصـول BoneRegen یـک داربسـت پلیمـری و سـرامیکی سـه بعدی چاپ شـده اسـت کـه از ریزسـاختارهای بیومتریـک تشـکیل شـده اسـت.

 ترمیم سریع‌تر زخم‌ها

 و باعـث احیـای بافـت طبیعـی پـس از ورود بـه بــدن انســان می شــود. داربســت منحصــر بــه فــرد پرینت شــده ســه بعدی، امــکان نفــوذ ســلول ها و رگ هـای خونـی را فراهـم می کنـد کـه هـر دو نقـش اصلـی در بهبـود زخم هـا و ترمیـم بافـت دارنـد.

 

رفع نیاز بازاری بالقوه

بــا توجــه بــه نبــود محصــول مشــابه در خصــوص ایمپلنت هــای قابل جــذب تولیــد شــده توســط چاپگــر زیســتی، حجــم بــازار هــدف بایــد بــه صــورت تقریبــی محاســبه می شود. پیش بینــی می شــود در کشــور مــا ســالانه بیــش از 100 هزار مــورد مصــدوم دارای ضایعــات یــا شکســتگی های پیچیــده اســتخوانی در ناحیــه ســر و صــورت ایجــاد شود کــه همگــی از مصرف کننــدگان بالقــوه ایــن محصــول هســتند.

تفاوت چاپ زیستی و سه بعدی

چاپ سه بعدی زیستی تقلید از خصوصیات بافت طبیعی را ممکن می‌کند. چاپ زیستی نیز مشابه چاپ سه بعدی است. در آن به جای قرار دادن لایه به لایه رزین یا مواد ترموپلاستیک روی هم از سوسسپانسیون‌های سلولی، هیدروژل‌ها و پلیمرهای زیستی استفاده می‌شود.

 

 دستیابی به ارگان‌هایی کارا و قابل پیوند

چـاپ زیسـتی در بیولـوژی سـلولی، تحقیقـات دارویـی، تحقیقـات مربـوط بـه سـرطان و تومورهـا و پزشـکی بازسـاختی بـه کار مـی‌رود. گروه‌های تحقیقاتی مختلفـی در ایـن حـوزه مشـغول تحقیـق هستند. تحقیقاتی در زمینـه سـاخت بافـت و ارگان‌هـای مصنوعـی، بافـت ریـوی، بافـت قلبـی و عـروق تـا بتواننـد در آینـده بـه ارگا‌ن‌هایـی قابل پیونـد دسـت یابنـد.

نظرات شما

captcha
حروف و اعداد داخل عکس را وارد نمایید