اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فرژن پویش ایرانیان
نام محصول:
دستگاه ژل داکیومیشن (FGP Doc)
مدل:
FGP Doc (FGP Doc)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ ۱۶:۰۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر مهرآبادی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
حشره شناسی
تلفن ثابت:
48292276
ایمیل آزمایشگاه:
m.merabadi@modares.ac.ir

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فرژن پویش ایرانیان
نام محصول:
دستگاه ژل داکیومیشن (FGP Doc)
مدل:
FGP Doc (FGP Doc)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ ۱۶:۰۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر مهرآبادی
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
حشره شناسی
تلفن ثابت:
48292276
ایمیل آزمایشگاه:
m.mehrabadi@modares.ac.ir