اینماد

در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت شرق آزما بارثاوا
نام محصول:
آزمایش گشتاور نیرو (مدل دانشگاهی)
مدل:
مدل دانشگاهی (مدل دانشگاهی)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ ۱۵:۳۵
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر خسرو معدنی پور
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نام آزمایشگاه:
فیزیک
نام مسئول آزمایشگاه:
رسول سعیدی
تلفن ثابت:
02164545220
ایمیل آزمایشگاه:
r_saaidi57@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت شرق آزما بارثاوا
نام محصول:
آزمایش گشتاور نیرو (مدل دانشگاهی)
مدل:
مدل دانشگاهی (مدل دانشگاهی)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ ۱۵:۳۶
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر معدنی پور
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نام آزمایشگاه:
فیزیک مککانیک
نام مسئول آزمایشگاه:
رسول سعیدی
تلفن ثابت:
0264545220
ایمیل آزمایشگاه:
r_saaidi57@yahoo.com