در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  یا لینک همین صفحه به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت طیف سنج پیشرو پژوهش
نام محصول:
اسپکتروفتومتر با آشکارساز آرایه ای فرابنفش-مرئی (فتونیکس آر 2017)
مدل:
فتونیکس آر 2017 (فتونیکس آر 2017)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ۱۶:۴۹
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
علی هاتف سلمانیان
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
نام آزمایشگاه:
بیوشیمی
نام مسئول آزمایشگاه:
خانم واصلی
تلفن ثابت:
02144787339
ایمیل آزمایشگاه:
hoseinomenni@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت طیف سنج پیشرو پژوهش
نام محصول:
اسپکتروفتومتر با آشکارساز آرایه ای فرابنفش-مرئی (فتونیکس آر 2017)
مدل:
فتونیکس آر 2017 (فتونیکس آر 2017)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ۱۷:۰۰
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
علی هاتف سلمانیان
استان:
تهران
شهر:
تهران
محل تحویل:
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
نام آزمایشگاه:
بیوشیمی
نام مسئول آزمایشگاه:
خانم واصلی
تلفن ثابت:
02144787339
ایمیل آزمایشگاه:
hoseinomenni@yahoo.com