مشخصات شرکت فن آوران البرز اندیشه

تعداد رای: ۰

شماره تماس

028-33659844

شماره نمابر

33697201

معرفی شرکت

دستگاه اندازه گیری سطح برگ و ضرایب فیزیکی محصولات کشاورزی (WinArea_UT_11)تعیین مساحت برگها (اعم از نواحی سالم و معیوب برگ) و ضرایب فیزیکی محصولات کشاورزی برای محققین بخش کشاورزی در انجام تحقیقات بسیار ضروری است. از این دستگاه در بیش از 18 دانشگاه و مرکز علمی کشور در حال استفاده می باشد.خواص فیزیکی محصولات شامل مساحت، طول، عرض، محیط، Shape Factor، Circularity و .... می‌باشد. هر محصولی بنا به تقاضای مشتریان و با توجه به خواص فیزیکیش به درجات مختلفی طبقه‌بندی می‌گردد.شرکت‌های مختلفی در جهان دستگاه‌هایی نظیر WinDias، ADC AM300، LI-3100cرا با نام تجاری Leaf Area meter به بازار عرضه نموده اند که بیشتر برای اندازه‌گیری ضرایب فیزیکی برگ کاربرد دارند. این دستگاه‌ها تعداد کمی از ضرایب فیزیکی را اندازه‌گیری می‌کنند. دستگاه ساخته شده هم از نظر سخت افزاری و هم نرم افزاری نسبت به نمونه های مشابه خارجی دارای قابلیتهای بیشتری است. دستگاه WinArea_UT_11 چهارمین و جدیدترین نسل از دستگاه WinArea_UT ساخت شرکت فن آوران البرز اندیشه به حساب می آید که قادر است اکثر ضرایب فیزیکی محصولات را اندازه‌گیری کند. از جمله قابلیت‌های مهمی که در این دستگاه وجود دارد و در دستگاه‌های مشابه خارجی وجود ندارد، ذخیره‌سازی نتایج اندازه‌گیری به صورت کاملا مکانیزه، رسم نمودارهای مورد نظر، محاسبه بهترین رابطه بین ضرایب فیزیکی محصولات با محاسبه رگرسیون‌های خطی یک، دو و سه متغیره، محاسبه انحنا لبه های محصول، قابلیت فرمول‌‌نویسی به منظور محاسبه ضریب جدید، محاسبه قطرهای بزرگ، متوسط، کوچک و مساحت‌های تصویر شده در راستاهای این قطرها (a,b,c,P(a), P(b), P(c))، قابلیت رسم هیستوگرام، قابلیت ویرایش تصاویر گرفته شده و ... است.این دستگاه از دو قسمت نرم افزاری و سخت افزاری تشکیل شده است. بخش نرم افزاری حدود 70 درصد کل سیستم را تشکیل می دهد.حوزه کاربرد دستگاه: - در آزمایشگاههای باغبانی، زراعت و بیوسیستم ** ثبت اختراع، نرم افزار، تاییدیه ها و برخی از مقالات، پایان نامه ها و طرح هایی که از نمونه های قدیمی دستگاه در انجام آنها استفاده گردیده است: ثبت اختراع و ثبت نرم افزار - ثبت اختراع دستگاه اندازه‌گیری ضرایب فیزیکی محصولات کشاورزی ،شماره ثبت اختراع 70886- ثبت نرمافزار تعیین کننده ضرایب فیزیکی محصولات کشاورزی، شماره ثبت نرم‌افزار102016 تأییدیه¬های فنی دستگاه از مراکز مرتبط و مراکز مصرف تکنولوژی1) دریافت تاییدیه از موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج2) دریافت تاییدیه از گروه مهندسی علوم باغبانی دانشگاه تهران 3) دریافت تأئیدیه از گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه تهرانالف- پایان‌نامه‌ها:- بررسی مشخصه‌های فیزیکی انار صادراتی ایران >>> فرهاد خوشنام (دانشکده بیوسیستم دانشگاه تهران)- بررسی برخی از مشخصه‌های فیزیکی و مکانیکی پیاز صادراتی ایران>>> روح الله قابل ( دانشکده بیوسیستم دانشگاه تهران)- طراحی و روش ساخت ماشین بالارو درخت خرما >>> مهدی کرامت (دانشکده بیوسیستم دانشگاه تهران)- محاسبه انرژی و بازده در خشک کردن پرتقال تامسون>>> محمد شریفی ( دانشکده بیوسیستم دانشگاه تهران)- بررسی تنوع مورفولوژی و فنوتیپی گردوی بذری ایرانی >>> عزیز ابراهیمی ( دانشکده علوم باغبانی و گیاهپزشکی دانشگاه تهران)ب- مقالات : ب1- مقالات چاپ شده و پذیرفته شده در مجلات علمی داخلی و خارجی1) کرامت جهرمی، م.، رفیعی، ش.، جعفری، ع.، محتسبی، س.س.، و میراشه، ر.، 1387، مقایسه برخی خواص فیزیکی دو رقم خرمای حاج¬قنبری و شاهانی ، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 39 .2) کرامت جهرمی، م.، جعفری، ع.، رفیعی، ش.، محتسبی، س.س.، و میراشه، ر.، 1387، تحقیقی پیرامون برخی شاخصه¬های فیزیکی خرما رقم پیارم، مجله علوم کشاورزی ایران(پذیرش).3) کرامت جهرمی، م. جعفری، ع.، رفیعی، ش.، محتسبی، س.س.، و میراشه، ر.، 1387، بررسی و مقایسه برخی شاخصه¬های فیزیکی دو رقم خرمای برحی و خاصویی ، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گرگان، جلد (1)15، صفحه 139 تا 146.4) Keramat Jahromi, M., A. Jafari, S. Rafiee, A.R. Keyhani, R. Mirasheh, and S.S. Mohtasebi. 2007. Some physical properties of date fruit (cv. Lasht). Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. Manuscript FP 07 019, Vol. IX:1-7.5) Keramat Jahromi, M., S. Rafiee, R. Mirasheh, A. Jafari, S.S. Mohtasebi, and M. Ghasemi Varnamkhasti. 2007. Mass and surface area modeling of bergamot (Citrus medica) fruit with some physical attributes. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. Manuscript FP 07 029. Vol. IX :1-11.6) Rafiee, S., M. Keramat Jahromi, A. Jafari, M. Sharifi, R. Mirasheh, and H. Mobli. 2007. Determining Some Physical Properties of Bergamot (Citrus medica). International Agrophysics 21(3): 293-297 .7) Keramat Jahromi, M., A. Jafari, S. Rafiee, R. Mirasheh., and S. S. Mohtasebi. 2008. Changes in Physical Properties of Date Fruit (cv. Shahani) during Three Edible Stages of Ripening. American-Eurasian Journal of Agricultural Environmental Sci. 3(1): 132-136 .8) Keramat Jahromi, M., A. Jafari, S. Rafiee, R. Mirasheh., and S. S. Mohtasebi. 2008. Mass modeling of Date Fruit (cv. Zahedi) with Some Physical characteristics. American-Eurasian Journal of Agricultural Environmental Sci. 3(1): 127-131 .9) Keramat Jahromi, M., S. Rafiee, A. Jafari, M.R. Ghasemi Bousejin, R. Mirasheh and S.S. Mohtasebi, 2008. A Survey on Some Physical Properties of Date Fruit (Cv. Dairi), International Agrophysics, 22(3): 221-224 (ISI).10) Keramat Jahromi, M., R. Mirasheh and A. Jafari, 2008. Proposed lifting model for gripper date palm service machines, Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. Manuscript PM 08 018. Vol. X.11) Keramat Jahromi, M., A. Jafari, R. Mirasheh, S. S. Mohtasebi, S. Rafiee. 2008. Determination of Some Physical Properties of Date Fruit (cv. Mazafati). Journal of Agricultural Technology (In press).ب2- مقالات چاپ شده درمجموعه مقالات کنفرانس¬ها و کنگره¬های داخلی I. کرامت جهرمی، م.، رفیعی، ش.، جعفری، ع.، میراشه، ر.، نکویی، م.، 1386، یک سری شاخصه¬های بیوفیزیکی خرما رقم حاج قنبری، پنجمین کنگره علوم باغی ایران، 15-12 شهریورماه، دانشگاه شیراز.II. کرامت جهرمی، م.، رفیعی، ش.، جعفری، ع.، و میراشه، ر.، 1386، اندازه گیری برخی از خواص فیزیکی خرما (رقم گیوونی)، سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، 30-29 فروردین، دانشگاه شیراز.ب3- مقالات چاپ شده درمجموعه مقالات کنگره¬های خارجی (بین المللی)I. Rafiee, S., M. Keramat Jahromi, A. Jafari, A.R. Keyhani and R. Mirasheh. 2006. Determination of dimension and mass of date (Deiri). Proceedings of the international conference on Innovations in Food and Bioprocess Technologies 12-14 December, Thailand.II. Khanali, M. , A ,Tabatabaeefar. , and R. Mirasheh.,2006, Physical properties of tangerine. Energy Efficiency and agricultural Engineering. 7-9 June, Rousse,Bulgaria.پ- طرحهای تحقیقاتی- خواص فیزیکی بادام >>> ---- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی (تبریز) - طرح پژوهشی " تعیین بعضی از خصوصیات فیزیکی دانه خرما رقم حاج قنبری" به شماره پرونده 01/1/7313285 ( دانشگاه تهران)

نشانی

قزوین-قزوین--نخبگان---0-35

وب سایت

ایمیل رسمی

دارای تاییدیه دانش بنیان

خیر

حوزه فعالیت نمایشگاهی

مهندسی پزشکی، زیست مواد، محیط زیست و کشاورزی

کاتالوگ

دانلود

دوره های شرکت در نمایشگاه

  • دومین نمایشگاه تجهیزات
  • سومین نمایشگاه تجهیزات
  • چهارمین نمایشگاه تجهیزات
  • پنجمین نمایشگاه تجهیزات

جستجوی در محصولات

در جستجوی نوع می توانید از عنوان فارسی ، عنوان انگلیسی و یا عنوان اختصاری استفاده نمایید

نوع
آخرین حضور
سطح حمایتی
نام
مدل
کد محصول

لیست محصولات

کد آخرین حضور دسته بندی نوع محصول نام مدل سطح حمایتی سقف قیمت مجاز (ریال)
32183 پنجمین نمایشگاه تجهیزات آنالیز تصویری  دستگاه اندازه گیری سطح برگ و ضرایب فیزیکی محصولات کشاورزی(بدون سیستم تسمه- نقاله) ٌWinArea_UT_11_B سطح سوم
44 پنجمین نمایشگاه تجهیزات آنالیز تصویری  دستگاه اندازه گیری سطح برگ و ضرایب فیزیکی محصولات کشاورزی WinArea_UT_11 سطح سوم
44 چهارمین نمایشگاه تجهیزات آنالیز تصویری  دستگاه اندازه گیری سطح برگ و ضرایب فیزیکی محصولات کشاورزی WinArea_UT_11 سطح سوم
44 سومین نمایشگاه تجهیزات آنالیز تصویری  دستگاه اندازه گیری سطح برگ و ضرایب فیزیکی محصولات کشاورزی WinArea_UT_11 سطح سوم
44 دومین نمایشگاه تجهیزات آنالیز تصویری  دستگاه اندازه گیری سطح برگ و ضرایب فیزیکی محصولات کشاورزی WinArea_UT_10
کاربر گرامی! جهت ثبت نظر حتما باید از بخش "ورود به کارتابل" واقع در سمت راست سایت وارد شوید