در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت ابزار توسعه سهند
نام محصول:
صفحه فشاری (pF)
مدل:
pF (pF)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ ۱۶:۳۴
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
دکتر حمید محمدی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
آذرشهر
محل تحویل:
دانشکده کشاورزی
نام آزمایشگاه:
گیاه پزشکی
نام مسئول آزمایشگاه:
داود محمدی
تلفن ثابت:
04134327572
ایمیل آزمایشگاه:
atarinejad@yahoo.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت ابزار توسعه سهند
نام محصول:
صفحه فشاری (pF)
مدل:
pF (pF)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ ۱۵:۲۲
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
علیرضا تاری نژاد
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
آذرشهر
محل تحویل:
کشاورزی
نام آزمایشگاه:
گیاهان دارویی
تلفن ثابت:
04134327572
ایمیل آزمایشگاه:
tarinejad@yahoo.com