در صورتی که اطلاعات تماس این صفحه غلط است لطفا با ذکر نام فروشنده، نام و مدل محصول و محل تحویل و تاریخ تحویل  به آدرس info@iranlabexpo.ir اطلاع دهید.

اطلاعات تحویل

فروشنده:
شرکت فنی مهندسی لیزر پرتو پردازش مواد تهران
نام محصول:
اتاق تمیز به ابعاد 10*4 یا 8*5 متر مربع به ارتفاع 3 متر با دیواره ساندویچ پنل (اتاق تمیز به ابعاد 10*4 یا 8*5 متر مربع به ارتفاع 3 متر با دیواره ساندویچ پنل)
مدل:
اتاق تمیز به ابعاد 10*4 یا 8*5 متر مربع به ارتفاع 3 متر با دیواره ساندویچ پنل (اتاق تمیز به ابعاد 10*4 یا 8*5 متر مربع به ارتفاع 3 متر با دیواره ساندویچ پنل)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۳:۳۲
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
میثم معزی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
بناب
محل تحویل:
دانشگاه بناب- دانشکده علوم پایه
تلفن ثابت:
04137721069
ایمیل آزمایشگاه:
madani.amir@gmail.com

اطلاعات نصب و را ه اندازی

فروشنده:
شرکت فنی مهندسی لیزر پرتو پردازش مواد تهران
نام محصول:
اتاق تمیز به ابعاد 10*4 یا 8*5 متر مربع به ارتفاع 3 متر با دیواره ساندویچ پنل (اتاق تمیز به ابعاد 10*4 یا 8*5 متر مربع به ارتفاع 3 متر با دیواره ساندویچ پنل)
مدل:
اتاق تمیز به ابعاد 10*4 یا 8*5 متر مربع به ارتفاع 3 متر با دیواره ساندویچ پنل (اتاق تمیز به ابعاد 10*4 یا 8*5 متر مربع به ارتفاع 3 متر با دیواره ساندویچ پنل)
نیاز به نصب و راه اندازی دارد:
بله
تاریخ تحویل:
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۴:۳۸
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه:
میثم معزی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
بناب
محل تحویل:
دانشگاه بناب- دانشکده علوم پایه
تلفن ثابت:
04137721069
ایمیل آزمایشگاه:
madani.amir@gmail.com